Nederlands

Door een bestelling te plaatsen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden (inclusief leverings- en betalingsvoorwaarden) van JEEP PARTS JEF. JEEP PARTS JEF houdt het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Deze gaan in op het moment dat de klant een nieuwe bestelling bij JEEP PARTS JEF doet, de klant geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden. Eventuele algemene voorwaarden van klanten worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen. Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ‘klant’: De (potentiële) klant van zaken en/of diensten geleverd door JEEP PARTS JEF. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk onder ‘Algemene Voorwaarden’ op de site van JEEP PARTS JEF. Op verzoek van de klant wordt door JEEP PARTS JEF een exemplaar per post verstuurd. 1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en JEEP PARTS JEF. 1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden en in eventuele andere vereenkomsten ten behoeve van JEEP PARTS JEF worden overeengekomen, gelden ook voor tussenpersonen en andere derden die door JEEP PARTS JEF worden ingeschakeld. 1.5 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met JEEP PARTS JEF worden overeengekomen. 1.6 Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. JEEP PARTS JEF en de klant zullen dan in overleg (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige cq. vernietigde bepaling (en) overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen. 1.7 JEEP PARTS JEF heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de site van JEEP PARTS JEF (www.willys.be) te wijzigen. Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten 2.1 Alle aanbiedingen gedaan door JEEP PARTS JEF zijn bindend tenzij duidelijk een menselijke vergissing of kennelijke schrijf of spelfout in het geding is. JEEP PARTS JEF behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen te veranderen of in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. 2.2 De administratie van JEEP PARTS JEF geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan JEEP PARTS JEF verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door JEEP PARTS JEF verrichte leveringen. JEEP PARTS JEF erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Leveringsvoorwaarden erkent de klant dit eveneens. Artikel 3 Prijzen, tarieven en betaling 3.1 Alle prijzen van de aangeboden zaken zijn in Euro en inclusief omzet belasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, maar exclusief bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen, en onder voorbehoud van prijswijzigingen. 3.2 Indien betaling per internet plaatsvindt middels PayPal, IDEAL en/of (een) andere betaalorganisatie(s)/ machine(s), zal de door JEEP PARTS JEF over het transactiebedrag aan PayPal, IDEAL en/of (een) andere betaalorganisatie(s)/machine(s) verschuldigde provisie(s) bij de klant bijkomend in rekening worden gebracht. 3.3 Bij storneren van de betaling zal de overeenkomst als nietig worden beschouwd. De aan de klant geleverde goederen zijn derhalve het eigendom van JEEP PARTS JEF. Het retourneren van de goederen door de klant aan JEEP PARTS JEF is voor rekening en risico van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 3.4 Indien de klant in gebreke blijft, behoudt JEEP PARTS JEF het recht voor alle incassokosten aan de klant in rekening te brengen. 3.5 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is JEEP PARTS JEF gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten. 3.6 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van JEEP PARTS JEF totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan JEEP PARTS JEF zijn voldaan. 3.7 De geleverde goederen of diensten dienen door de klant contant betaald te worden, tenzij expliciet schriftelijk anders wordt overeengekomen. Artikel 4 Leveringen / Leveringstermijnen 4.1 De producten (onderdelen) kunnen veelal binnen 24 uur, na ontvangst van de overschrijving, verzonden worden. In ieder geval binnen 10 werkdagen, tenzij bij het sluiten van de overeenkomst anders is overeengekomen. 4.2 De door JEEP PARTS JEF opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 4.3 Wanneer de overeengekomen levertijd, om welke reden dan ook, door JEEP PARTS JEF onverhoopt overschreden wordt, zal JEEP PARTS JEF de klant hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort. Artikel 5 Recht van retour bij koop op afstand 5.1 Als de klant niet tevreden is over een aangekocht product, heeft deze het recht van retour binnen 7 dagen na levering van het product. De goederen moeten wel in de originele verpakking zitten en mogen niet gebruikt zijn. De klant kan dan, zonder opgave van reden, de bestelling retourneren waarbij de aankoopprijs terug wordt betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor rekening klant. Het product mag niet gebruikt of beschadigd zijn. Het product moet nog verkoopbaar zijn. 5.2 Voordat artikelen teruggestuurd worden dient de koper JEEP PARTS JEF hiervan in kennis te stellen, bij voorkeur via een e-mail naar INFO@WILLYS.BE. Het aankoopbedrag wordt binnen 30 dagen geretourneerd (indien reeds is betaald). 5.3 Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal op bestelling zijn gemaakt. Maatwerk valt dus buiten dit recht. 5.4 Wijze van retournering. Het te retourneren artikel dient verzonden te worden naar: JEEP PARTS JEF – Stationsstraat 26 – 3272 Testelt Vermeld bij de retourzending naam, factuurnummer en factuurdatum. Artikel 6 Overmacht en/of andere bijzondere omstandigheden 6.1 JEEP PARTS JEF is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling, of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Artikel 7 Risico en aansprakelijkheid 7.1 Het transport door derden van het door de klant bestelde product is voor rekening en risico van de klant. 7.2 JEEP PARTS JEF is niet aansprakelijk voor letsel of schade van welke aard dan ook, ontstaan aan personen en zaken van de klant of derden door gebruik van de door JEEP PARTS JEF geleverde artikelen of tengevolge van enig handelen of nalaten door JEEP PARTS JEF. 7.3 De klant vrijwaart JEEP PARTS JEF voor alle aanspraken op schadevergoeding door derden, welke deze laatste tegen JEEP PARTS JEF zouden kunnen instellen op grond van enig handelen of nalaten van de zijde van JEEP PARTS JEF. Artikel 8 Bestellingen/Communicatie 8.1 JEEP PARTS JEF kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of onduidelijkheden in orders/bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en JEEP PARTS JEF, dan wel tussen JEEP PARTS JEF en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en JEEP PARTS JEF. Artikel 9 Producten/Diensten/Klachten 9.1 JEEP PARTS JEF staat er voor in dat de door JEEP PARTS JEF geleverde producten deugdelijk zijn en voldoen aan de eisen die men in het handelsverkeer aan zodanige goederen stelt. 9.2 Tenzij bij de verkoop anders bepaald, wordt met betrekking tot de kwaliteit en soort conform de normale handelsgebruiken in de onderhavige sector geleverd en mitsdien als overeengekomen beschouwd. 9.3 JEEP PARTS JEF zal de door de klant gewenste dienst naar beste vermogen uitvoeren. 9.4 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door JEEP PARTS JEF serieus en binnen redelijke termijn in behandeling worden genomen. Stuur bij klachten bij voorkeur een e-mail naar INFO@WILLYS.BE . JEEP PARTS JEF doet daarbij haar uiterste best om de klacht naar tevredenheid op te lossen. 9.5 Klachten aangaande onjuiste levering ( indien bijvoorbeeld andere artikelen zijn geleverd dan besteld), dient de klant binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling te melden bij JEEP PARTS JEF. 9.6 Door JEEP PARTS JEF wordt het retourproces met de klant besproken. Indien de bestelling wordt retour gezonden door de klant, wordt het orderbedrag gerestitueerd zodra de bestelling in goede orde is teruggekomen in het magazijn van JEEP PARTS JEF. 9.7 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van JEEP PARTS JEF schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal JEEP PARTS JEF de klant hiervan per brief, fax, e-mail of telefonisch in kennis stellen. JEEP PARTS JEF heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden. 9.8 Voor klachten aangaande de producten, moet de klant zich binnen zeven dagen na de leveringsdatum in contact stellen met JEEP PARTS JEF. 9.9 In overleg met de klant wordt de aard van de klacht vastgesteld. Indien de klacht gegrond is wordt het orderbedrag van het desbetreffende product gerestitueerd of een ander product geleverd. Artikel 10 Redelijkheid en billijkheid 10.1 JEEP PARTS JEF zal in ieder voorkomend geval waar de Leveringsvoorwaarden een rol spelen, zoveel mogelijk naar redelijkheid en billijkheid handelen. Aan een soepele naleving van de Leveringsvoorwaarden zullen echter nooit rechten kunnen worden ontleend. Artikel 11 Kamer van Koophandel 11.1 JEEP PARTS JEF staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leuven onder nummer BE0453.588.925 met de handelsnaam computer store. Artikel 12 Toepasselijk(e) recht en geschillenregeling 12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van JEEP PARTS JEF is het Nederlands recht van toepassing. 12.2 Geschillen tussen JEEP PARTS JEF en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter te Leuven.

 

French 

En passant commande, le client accepte les conditions générales (y compris les conditions de livraison et de paiement) de JEEP PARTS JEF. JEEP PARTS JEF se réserve le droit de modifier ces conditions. Celles-ci prennent effet lorsque le client passe une nouvelle commande auprès de JEEP PARTS JEF, le client accepte ainsi les conditions modifiées. Les conditions générales des clients sont expressément rejetées. Article 1 Général 1.1 Dans les présentes conditions générales, les définitions suivantes s'appliquent : « client » : le client (potentiel) des biens et/ou services fournis par JEEP PARTS JEF. 1.2 Les présentes conditions générales sont publiques et accessibles à tous dans la rubrique « Conditions Générales » sur le site JEEP PARTS JEF. A la demande du client, une copie sera adressée par JEEP PARTS JEF par voie postale. 1.3 Les présentes conditions générales s'appliquent à toutes les offres, commandes et accords entre le client et JEEP PARTS JEF. 1.4 Tous les droits et réclamations, tels que convenus dans les présentes conditions générales et dans tout autre accord au nom de JEEP PARTS JEF, s'appliquent également aux intermédiaires et autres tiers engagés par JEEP PARTS JEF. 1.5 Les dérogations aux présentes conditions générales ne sont valables que si elles sont expressément convenues par écrit avec JEEP PARTS JEF. 1.6 Si une ou plusieurs dispositions des présentes conditions générales sont nulles ou annulées, les autres dispositions des présentes conditions générales resteront pleinement en vigueur. JEEP PARTS JEF et le client conviendront alors d'une ou plusieurs nouvelles dispositions pour remplacer la ou les dispositions nulles ou invalides. disposition(s) annulée(s), en précisant autant que possible l'objet et la portée de la ou des disposition(s) nulle(s). les dispositions annulées sont respectées. 1.7 JEEP PARTS JEF a le droit de modifier à tout moment les présentes conditions générales ainsi que le contenu du site JEEP PARTS JEF (www.willys.be). Article 2 Offres et accords 2.1 Toutes les offres faites par JEEP PARTS JEF sont fermes, sauf erreur humaine ou erreur typographique ou orthographique évidente. JEEP PARTS JEF se réserve le droit de modifier ou de retirer les offres à tout moment. Toutes les offres sont sous réserve de disponibilité. 2.2 L'administration de JEEP PARTS JEF sert, sauf preuve contraire, de preuve des commandes passées et des paiements effectués par le client à JEEP PARTS JEF et des livraisons effectuées par JEEP PARTS JEF. PIÈCES JEEP JEF reconnaît que les communications électroniques peuvent servir de preuve. En acceptant les conditions de livraison, le client le reconnaît également. Article 3 Prix, tarifs et paiement 3.1 Tous les prix des marchandises proposées sont en euros et incluent la taxe de vente (TVA) et autres prélèvements imposés par le gouvernement, mais excluent les frais de livraison, sauf indication contraire ou accord écrit, et sous réserve de modifications de prix. . 3.2 Si le paiement s'effectue via Internet via PayPal, IDEAL et/ou (un) autre(s) organisme(s)/machine(s) de paiement, JEEP PARTS JEF transférera le montant de la transaction à PayPal, IDEAL et/ou (un) autre paiement. organisation(s)/machine(s) seront facturés en supplément au client. 3.3 En cas d'annulation du paiement, le contrat sera considéré comme nul et non avenu. Les marchandises livrées au client sont donc la propriété de JEEP PARTS JEF. Le retour des marchandises par le client à JEEP PARTS JEF se fait aux frais et risques du client, sauf accord écrit contraire. 3.4 Si le client reste en demeure, JEEP PARTS JEF se réserve le droit de facturer tous les frais de recouvrement au client. 3.5 Si le client ne respecte pas ce qui a été convenu concernant le paiement, JEEP PARTS JEF est en droit de résilier le contrat de manière extrajudiciaire avec effet immédiat ou de suspendre ses obligations. 3.6 Toutes les marchandises livrées au client restent la propriété de JEEP PARTS JEF jusqu'à ce que tous les montants dus par le client pour les marchandises livrées en vertu du contrat aient été intégralement payés à JEEP PARTS JEF. 3.7 Les marchandises ou prestations livrées doivent être payées en espèces par le client, sauf accord contraire explicite par écrit. Article 4 Livraisons / Délais de livraison 4.1 Les produits (pièces) peuvent souvent être expédiés dans les 24 heures suivant la réception du virement. Dans tous les cas, dans les 10 jours ouvrables, sauf accord contraire lors de la conclusion du contrat. 4.2 Les délais de livraison indiqués par JEEP PARTS JEF ne seront jamais considérés comme des délais, sauf convention contraire expresse. 4.3 Si le délai de livraison convenu est dépassé de manière inattendue par JEEP PARTS JEF, pour quelque raison que ce soit, JEEP PARTS JEF en informera immédiatement le client. 

La possibilité est offerte de résilier le contrat ou de convenir d'un nouveau délai de livraison. Les sommes déjà versées seront remboursées dans un délai de 30 jours en cas d'annulation. Article 5 Droit de retour pour les achats à distance 5.1 Si le client n'est pas satisfait d'un produit acheté, il dispose d'un droit de retour dans les 7 jours suivant la livraison du produit. Les marchandises doivent être dans leur emballage d'origine et ne doivent pas avoir été utilisées. Le client peut alors retourner la commande sans donner de motif et le prix d'achat lui sera remboursé. Les frais de retour du produit sont à la charge du client. Le produit ne doit pas être utilisé ou endommagé. Le produit doit toujours être vendable. 5.2 Avant le retour des articles, l'acheteur doit en informer JEEP PARTS JEF, de préférence par e-mail à INFO@WILLYS.BE. Le montant de l'achat sera restitué dans les 30 jours (s'il a déjà été payé). 5.3 Le droit de retour ne s'applique pas aux achats spécialement réalisés sur commande. La personnalisation échappe donc à ce droit. 5.4 Modalités de retour. L'article à retourner doit être envoyé à : JEEP PARTS JEF – Stationsstraat 26 – 3272 Testelt. Veuillez inclure votre nom, votre numéro de facture et la date de la facture avec l'envoi de retour. Article 6 Force majeure et/ou autres circonstances particulières 6.1 JEEP PARTS JEF n'est tenu de remplir aucune obligation envers le client s'il en est empêché en raison d'une circonstance qui n'est pas imputable à sa faute, ni par la loi, les acte ou les opinions sociales dominantes. Article 7 Risque et responsabilité 7.1 Le transport par des tiers du produit commandé par le client s'effectue aux frais et risques du client. 7.2 JEEP PARTS JEF n'est pas responsable des blessures ou dommages de quelque nature que ce soit causés aux personnes et aux biens du client ou de tiers par l'utilisation des articles fournis par JEEP PARTS JEF ou à la suite de tout acte ou omission de JEEP PARTS JEF. . 7.3 Le client garantit JEEP PARTS JEF contre toutes les réclamations en dommages et intérêts de tiers, que ces derniers pourraient intenter à l'encontre de JEEP PARTS JEF sur la base de tout acte ou omission de la part de JEEP PARTS JEF. Article 8 Commandes/Communication 8.1 JEEP PARTS JEF ne peut en aucun cas être tenu responsable des malentendus, dommages, retards ou ambiguïtés dans les commandes/commandes et communications résultant de l'utilisation d'Internet ou de tout autre moyen de communication dans le trafic entre les client et JEEP PARTS JEF, ou entre JEEP PARTS JEF et des tiers, dans la mesure où cela concerne la relation entre le client et JEEP PARTS JEF. Article 9 Produits/Services/Réclamations 9.1 JEEP PARTS JEF garantit que les produits fournis par JEEP PARTS JEF sont sains et répondent aux exigences imposées à ces marchandises dans le commerce. 9.2 Sauf indication contraire au moment de la vente, la livraison en ce qui concerne la qualité et le type est conforme aux pratiques commerciales normales dans le secteur concerné et est donc considérée comme convenue. 9.3 JEEP PARTS JEF effectuera la prestation souhaitée par le client au mieux de ses possibilités. 9.4 Toutes réclamations relatives à la livraison, à la qualité, à l'état du produit ou toute autre réclamation seront traitées sérieusement par JEEP PARTS JEF dans un délai raisonnable. En cas de réclamation, veuillez envoyer un e-mail à INFO@WILLYS.BE. JEEP PARTS JEF fera tout son possible pour résoudre la réclamation de manière satisfaisante. 9.5 Les réclamations concernant une livraison incorrecte (par exemple si des articles autres que ceux commandés ont été livrés) doivent être signalées par le client à JEEP PARTS JEF dans les sept jours suivant la réception de la commande. 9.6 PIÈCES JEEP JEF discute du processus de retour avec le client. Si la commande est retournée par le client, le montant de la commande sera remboursé dès que la commande aura été retournée à l'entrepôt JEEP PARTS JEF en bon état. 9.7 Si un produit est retourné qui, de l'avis de JEEP PARTS JEF, a subi des dommages imputables à un acte ou à une négligence du client ou autrement au risque de Dès l'arrivée du client, JEEP PARTS JEF en informera le client par lettre, fax, e-mail ou téléphone. JEEP PARTS JEF a le droit de déduire la dépréciation du produit suite à ces dommages du montant à rembourser au client. 9.8 Pour les réclamations concernant les produits, le client doit contacter JEEP PARTS JEF dans les sept jours suivant la date de livraison. 9.9 La nature de la réclamation sera déterminée en concertation avec le client. Si la réclamation est justifiée, le montant de la commande du produit concerné sera remboursé ou un autre produit sera livré. Article 10 Caractère raisonnable et équitable 10.1 JEEP PARTS JEF, dans tous les cas où les conditions de livraison jouent un rôle, agira aussi raisonnablement et équitablement que possible. Toutefois, aucun droit ne peut jamais découler du bon respect des conditions de livraison. Article 11 Chambre de Commerce 11.1 JEEP PARTS JEF est inscrite à la Chambre de Commerce de Louvain sous le numéro BE0453.588.925 sous le nom commercial de magasin d'informatique. Article 12 Droit applicable et résolution des litiges 12.1 Le droit néerlandais s'applique à toutes les offres, commandes et accords de JEEP PARTS JEF. 12.2 Les litiges entre JEEP PARTS JEF et le client seront soumis au tribunal belge compétent de Louvain.

 

English

 

By placing an order, the customer agrees to the general terms and conditions (including delivery and payment terms) of JEEP PARTS JEF. JEEP PARTS JEF reserves the right to change these conditions. These take effect when the customer places a new order with JEEP PARTS JEF, the customer thereby agrees to the changed conditions. Any general terms and conditions of customers are hereby expressly rejected. Article 1 General 1.1 In these general terms and conditions the following definitions apply: 'customer': The (potential) customer of goods and/or services supplied by JEEP PARTS JEF. 1.2 These general terms and conditions are public and accessible to everyone under 'General Terms and Conditions' on the JEEP PARTS JEF website. At the customer's request, a copy will be sent by JEEP PARTS JEF by post. 1.3 These general terms and conditions apply to all offers, orders and agreements between the customer and JEEP PARTS JEF. 1.4 All rights and claims, as agreed in these general terms and conditions and in any other agreements on behalf of JEEP PARTS JEF, also apply to intermediaries and other third parties engaged by JEEP PARTS JEF. 1.5 Deviations from these general terms and conditions are only valid if they are expressly agreed in writing with JEEP PARTS JEF. 1.6 If any provision(s) of these general terms and conditions is/are null and void or is/are annulled, the other provisions of these general terms and conditions will remain fully in force. JEEP PARTS JEF and the customer will then agree on a new provision(s) to replace the void or invalid provision(s). voided provision(s), whereby as much as possible the purpose and scope of the void or void provision(s). voided provision(s) is/are observed. 1.7 JEEP PARTS JEF has the right to change these general terms and conditions and the content of the JEEP PARTS JEF site (www.willys.be) at any time. Article 2 Offers and agreements 2.1 All offers made by JEEP PARTS JEF are binding unless a human error or obvious typographical or spelling error is involved. JEEP PARTS JEF reserves the right to change or withdraw offers at any time. All offers are subject to availability. 2.2 The administration of JEEP PARTS JEF serves, unless proof to the contrary, as proof of the orders placed and payments made by the customer to JEEP PARTS JEF and of the deliveries made by JEEP PARTS JEF. JEEP PARTS JEF recognizes that electronic communications can serve as evidence. By accepting the Terms of Delivery, the customer also acknowledges this. Article 3 Prices, rates and payment 3.1 All prices of the goods offered are in Euro and include sales tax (VAT) and other levies imposed by the government, but exclude delivery costs, unless otherwise stated or agreed in writing, and subject to price changes. 3.2 If payment takes place via the internet via PayPal, IDEAL and/or (an) other payment organization(s)/machine(s), JEEP PARTS JEF will transfer the transaction amount to PayPal, IDEAL and/or (an) other payment organization(s). )/machine(s) will be charged additionally to the customer. 3.3 If the payment is reversed, the agreement will be considered null and void. The goods delivered to the customer are therefore the property of JEEP PARTS JEF. Returning the goods by the customer to JEEP PARTS JEF is at the expense and risk of the customer, unless otherwise agreed in writing. 3.4 If the customer remains in default, JEEP PARTS JEF reserves the right to charge all collection costs to the customer. 3.5 If the customer fails to comply with what has been agreed regarding payment, JEEP PARTS JEF is entitled to terminate the agreement extrajudicially with immediate effect or to suspend its obligations. 3.6 All goods delivered to the customer remain the property of JEEP PARTS JEF until all amounts owed by the customer for the goods delivered under the agreement have been paid in full to JEEP PARTS JEF. 3.7 The delivered goods or services must be paid in cash by the customer, unless explicitly agreed otherwise in writing. Article 4 Deliveries / Delivery times 4.1 The products (parts) can often be shipped within 24 hours of receipt of the transfer. In any case within 10 working days, unless upon conclusion of the agreement otherwise agreed. 4.2 The delivery times stated by JEEP PARTS JEF will never be regarded as deadlines, unless expressly agreed otherwise. 4.3 If the agreed delivery time is unexpectedly exceeded by JEEP PARTS JEF, for whatever reason, JEEP PARTS JEF will immediately inform the customer of this. The option is offered to terminate the agreement or to agree on a new delivery time. Amounts already paid will be refunded within 30 days in the event of cancellation. Article 5 Right of return for distance purchasing 5.1 If the customer is not satisfied with a purchased product, he has the right of return within 7 days after delivery of the product. The goods must be in the original packaging and may not have been used. The customer can then return the order without giving any reason and the purchase price will be refunded. The costs for returning the product are borne by the customer. The product must not be used or damaged. The product must still be salable. 5.2 Before items are returned, the buyer must inform JEEP PARTS JEF, preferably by e-mail to INFO@WILLYS.BE. The purchase amount will be returned within 30 days (if already paid). 5.3 The right of return does not apply to purchases that have been specially made to order. Customization therefore falls outside this right. 5.4 Method of return. The item to be returned must be sent to: JEEP PARTS JEF – Stationsstraat 26 – 3272 Testelt. Please include your name, invoice number and invoice date with the return shipment. Article 6 Force majeure and/or other special circumstances 6.1 JEEP PARTS JEF is not obliged to fulfill any obligation towards the customer if it is prevented from doing so as a result of a circumstance that is not attributable to its fault, nor by law, legal act, or prevailing social views. Article 7 Risk and liability 7.1 The transport by third parties of the product ordered by the customer is at the expense and risk of the customer. 7.2 JEEP PARTS JEF is not liable for injury or damage of any nature whatsoever caused to persons and property of the customer or third parties through the use of the items supplied by JEEP PARTS JEF or as a result of any act or omission by JEEP PARTS JEF. 7.3 The customer indemnifies JEEP PARTS JEF against all claims for damages by third parties, which the latter could bring against JEEP PARTS JEF on the basis of any act or omission on the part of JEEP PARTS JEF. Article 8 Orders/Communication 8.1 JEEP PARTS JEF cannot be held liable in any way for misunderstandings, damage, delays or ambiguities in orders/orders and communications as a result of the use of the internet or any other means of communication in the traffic between the customer and JEEP PARTS JEF, or between JEEP PARTS JEF and third parties, insofar as it concerns the relationship between the customer and JEEP PARTS JEF. Article 9 Products/Services/Complaints 9.1 JEEP PARTS JEF guarantees that the products supplied by JEEP PARTS JEF are sound and meet the requirements imposed on such goods in trade. 9.2 Unless otherwise stated at the time of sale, delivery with regard to quality and type is in accordance with normal trade practices in the relevant sector and is therefore considered agreed. 9.3 JEEP PARTS JEF will perform the service desired by the customer to the best of its ability. 9.4 All complaints relating to the delivery, quality, condition of the product or any other complaint will be handled seriously by JEEP PARTS JEF within a reasonable period. In case of complaints, please send an e-mail to INFO@WILLYS.BE. JEEP PARTS JEF will do its utmost to resolve the complaint satisfactorily. 9.5 Complaints regarding incorrect delivery (for example if items other than those ordered have been delivered) must be reported by the customer to JEEP PARTS JEF within seven days of receipt of the order. 9.6 JEEP PARTS JEF discusses the return process with the customer. If the order is returned by the customer, the order amount will be refunded as soon as the order has been returned to the JEEP PARTS JEF warehouse in good order. 9.7 If a product is returned that, in the opinion of JEEP PARTS JEF, has suffered damage that is attributable to an act or negligence of the customer or otherwise at the risk of the customer arrives, JEEP PARTS JEF will inform the customer of this by letter, fax, e-mail or telephone. JEEP PARTS JEF has the right to deduct the depreciation of the product as a result of this damage from the amount to be refunded to the customer. 9.8 For complaints regarding the products, the customer must contact JEEP PARTS JEF within seven days of the delivery date. 9.9 The nature of the complaint will be determined in consultation with the customer. If the complaint is justified, the order amount of the product in question will be refunded or another product will be delivered. Article 10 Reasonableness and fairness 10.1 JEEP PARTS JEF will, in any case where the Terms of Delivery play a role, act as reasonably and fairly as possible. However, no rights can ever be derived from smooth compliance with the Terms of Delivery. Article 11 Chamber of Commerce 11.1 JEEP PARTS JEF is registered with the Chamber of Commerce in Leuven under number BE0453.588.925 with the trade name computer store. Article 12 Applicable law and dispute resolution 12.1 Dutch law applies to all offers, orders and agreements from JEEP PARTS JEF. 12.2 Disputes between JEEP PARTS JEF and the customer will be submitted to the competent Belgian court in Leuven.

 

German

 

Mit der Bestellung erklärt sich der Kunde mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (einschließlich Liefer- und Zahlungsbedingungen) von JEEP PARTS JEF einverstanden. JEEP PARTS JEF behält sich das Recht vor, diese Bedingungen zu ändern. Diese treten in Kraft, wenn der Kunde eine neue Bestellung bei JEEP PARTS JEF aufgibt, der Kunde erklärt sich damit mit den geänderten Bedingungen einverstanden. Etwaigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Artikel 1 Allgemeines 1.1 In diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten die folgenden Definitionen: „Kunde“: Der (potenzielle) Kunde der von JEEP PARTS JEF gelieferten Waren und/oder Dienstleistungen. 1.2 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind öffentlich und für jedermann unter „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ auf der Website von JEEP PARTS JEF zugänglich. Auf Wunsch des Kunden wird von JEEP PARTS JEF eine Kopie per Post verschickt. 1.3 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote, Bestellungen und Vereinbarungen zwischen dem Kunden und JEEP PARTS JEF. 1.4 Alle Rechte und Ansprüche, wie in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und in allen anderen Vereinbarungen im Namen von JEEP PARTS JEF vereinbart, gelten auch für von JEEP PARTS JEF beauftragte Vermittler und andere Dritte. 1.5 Abweichungen von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind nur gültig, wenn sie ausdrücklich schriftlich mit JEEP PARTS JEF vereinbart werden. 1.6 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nichtig sein oder für nichtig erklärt werden, bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen in vollem Umfang in Kraft. JEEP PARTS JEF und der Kunde werden sich dann auf eine oder mehrere neue Bestimmungen einigen, um die ungültige(n) Bestimmung(en) zu ersetzen. ungültige(n) Bestimmung(en), wobei Zweck und Umfang der ungültigen oder nichtigen Bestimmung(en) so weit wie möglich erläutert werden. unwirksame(n) Bestimmung(en) eingehalten wird/werden. 1.7 JEEP PARTS JEF hat das Recht, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und den Inhalt der Website von JEEP PARTS JEF (www.willys.be) jederzeit zu ändern. Artikel 2 Angebote und Vereinbarungen 2.1 Alle Angebote von JEEP PARTS JEF sind verbindlich, es sei denn, es liegt ein menschliches Versagen oder ein offensichtlicher Tipp- oder Rechtschreibfehler vor. JEEP PARTS JEF behält sich das Recht vor, Angebote jederzeit zu ändern oder zurückzuziehen. Alle Angebote unterliegen der Verfügbarkeit. 2.2 Die Verwaltung von JEEP PARTS JEF dient bis zum Beweis des Gegenteils als Nachweis für die vom Kunden an JEEP PARTS JEF getätigten Bestellungen und Zahlungen sowie für die von JEEP PARTS JEF durchgeführten Lieferungen. JEEP PARTS JEF erkennt an, dass elektronische Kommunikation als Beweismittel dienen kann. Mit der Annahme der Lieferbedingungen erkennt der Kunde auch diese an. Artikel 3 Preise, Tarife und Zahlung 3.1 Alle Preise der angebotenen Waren verstehen sich in Euro und enthalten die Umsatzsteuer (MwSt.) und andere von der Regierung erhobene Abgaben, jedoch exklusive Versandkosten, sofern nicht anders angegeben oder schriftlich vereinbart, und Preisänderungen vorbehalten . 3.2 Erfolgt die Zahlung über das Internet über PayPal, IDEAL und/oder (eine) andere Zahlungsorganisation(en)/-maschine(n), überweist JEEP PARTS JEF den Transaktionsbetrag an PayPal, IDEAL und/oder (eine) andere Zahlungsmethode Organisation(en). )/Maschine(n) werden dem Kunden zusätzlich in Rechnung gestellt. 3.3 Im Falle einer Rückabwicklung der Zahlung gilt der Vertrag als nichtig. Die an den Kunden gelieferten Waren sind daher Eigentum von JEEP PARTS JEF. Die Rücksendung der Ware durch den Kunden an JEEP PARTS JEF erfolgt auf Kosten und Gefahr des Kunden, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. 3.4 Bleibt der Kunde in Verzug, behält sich JEEP PARTS JEF das Recht vor, dem Kunden sämtliche Inkassokosten in Rechnung zu stellen. 3.5 Kommt der Kunde seinen Zahlungsvereinbarungen nicht nach, ist JEEP PARTS JEF berechtigt, den Vertrag außergerichtlich mit sofortiger Wirkung zu kündigen oder seine Verpflichtungen auszusetzen. 3.6 Alle an den Kunden gelieferten Waren bleiben Eigentum von JEEP PARTS JEF, bis alle vom Kunden für die im Rahmen der Vereinbarung gelieferten Waren geschuldeten Beträge vollständig an JEEP PARTS JEF bezahlt wurden. 3.7 Die Lieferung der gelieferten Waren oder Dienstleistungen ist vom Kunden bar zu bezahlen, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Artikel 4 Lieferungen / Lieferzeiten 4.1 Die Produkte (Teile) können in der Regel innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Überweisung versandt werden. In jedem Fall innerhalb von 10 Werktagen, außer bei Vertragsabschluss etwas anderes vereinbart. 4.2 Die von JEEP PARTS JEF angegebenen Lieferzeiten gelten niemals als Fristen, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. 4.3 Sollte die vereinbarte Lieferzeit von JEEP PARTS JEF, aus welchem ​​Grund auch immer, unerwartet überschritten werden, wird JEEP PARTS JEF den Kunden hierüber unverzüglich informieren. Es besteht die Möglichkeit, den Vertrag zu kündigen oder einen neuen Liefertermin zu vereinbaren. Bereits gezahlte Beträge werden im Falle einer Stornierung innerhalb von 30 Tagen zurückerstattet. Artikel 5 Rückgaberecht bei Fernabsatz 5.1 Wenn der Kunde mit einem gekauften Produkt nicht zufrieden ist, hat er innerhalb von 7 Tagen nach Lieferung des Produkts ein Rückgaberecht. Die Ware muss originalverpackt sein und darf nicht benutzt worden sein. Der Kunde kann die Bestellung dann ohne Angabe von Gründen zurückgeben und erhält den Kaufpreis zurückerstattet. Die Kosten für die Rücksendung des Produkts trägt der Kunde. Das Produkt darf nicht verwendet oder beschädigt werden. Das Produkt muss noch verkaufsfähig sein. 5.2 Vor der Rückgabe von Artikeln muss der Käufer JEEP PARTS JEF informieren, vorzugsweise per E-Mail an INFO@WILLYS.BE. Der Kaufbetrag wird innerhalb von 30 Tagen zurückerstattet (sofern bereits bezahlt). 5.3 Das Rückgaberecht besteht nicht bei Einkäufen, die speziell auf Bestellung angefertigt wurden. Die Anpassung fällt daher nicht unter dieses Recht. 5.4 Rückgabeart. Der zurückzusendende Artikel muss an folgende Adresse gesendet werden: JEEP PARTS JEF – Stationsstraat 26 – 3272 Testelt. Bitte geben Sie bei der Rücksendung Ihren Namen, Ihre Rechnungsnummer und Ihr Rechnungsdatum an. Artikel 6 Höhere Gewalt und/oder andere besondere Umstände 6.1 JEEP PARTS JEF ist nicht verpflichtet, irgendeine Verpflichtung gegenüber dem Kunden zu erfüllen, wenn es daran aufgrund eines Umstands gehindert wird, der weder auf sein Verschulden zurückzuführen noch gesetzlich zulässig ist Handlung oder vorherrschende gesellschaftliche Ansichten. Artikel 7 Risiko und Haftung 7.1 Der Transport des vom Kunden bestellten Produkts durch Dritte erfolgt auf Kosten und Gefahr des Kunden. 7.2 JEEP PARTS JEF haftet nicht für Verletzungen oder Schäden jeglicher Art, die an Personen und Eigentum des Kunden oder Dritter durch die Verwendung der von JEEP PARTS JEF gelieferten Artikel oder infolge einer Handlung oder Unterlassung von JEEP PARTS JEF entstehen . 7.3 Der Kunde stellt JEEP PARTS JEF von allen Schadensersatzansprüchen Dritter frei, die diese aufgrund einer Handlung oder Unterlassung von JEEP PARTS JEF gegen JEEP PARTS JEF geltend machen könnten. Artikel 8 Bestellungen/Kommunikation 8.1 JEEP PARTS JEF kann in keiner Weise für Missverständnisse, Schäden, Verzögerungen oder Unklarheiten bei Bestellungen/Bestellungen und Kommunikation haftbar gemacht werden, die auf die Nutzung des Internets oder anderer Kommunikationsmittel im Verkehr zwischen den JEEP PARTS JEF zurückzuführen sind zwischen dem Kunden und JEEP PARTS JEF oder zwischen JEEP PARTS JEF und Dritten, soweit es sich um die Beziehung zwischen dem Kunden und JEEP PARTS JEF handelt. Artikel 9 Produkte/Dienstleistungen/Reklamationen 9.1 JEEP PARTS JEF garantiert, dass die von JEEP PARTS JEF gelieferten Produkte einwandfrei sind und den Anforderungen entsprechen, die an diese Waren im Handel gestellt werden. 9.2 Sofern beim Verkauf nichts anderes angegeben ist, entspricht die Lieferung hinsichtlich Qualität und Art den üblichen Handelsgepflogenheiten in der jeweiligen Branche und gilt daher als vereinbart. 9.3 JEEP PARTS JEF wird die vom Kunden gewünschte Leistung nach besten Kräften erbringen. 9.4 Alle Beschwerden bezüglich der Lieferung, Qualität, Zustand des Produkts oder andere Beschwerden werden von JEEP PARTS JEF innerhalb einer angemessenen Frist ernsthaft bearbeitet. Bei Beschwerden senden Sie bitte eine E-Mail an INFO@WILLYS.BE. JEEP PARTS JEF wird sein Möglichstes tun, um die Beschwerde zufriedenstellend zu lösen. 9.5 Reklamationen wegen fehlerhafter Lieferung (z. B. wenn andere als die bestellten Artikel geliefert wurden) müssen vom Kunden innerhalb von sieben Tagen nach Eingang der Bestellung bei JEEP PARTS JEF gemeldet werden. 9.6 JEEP PARTS JEF bespricht den Rückgabevorgang mit dem Kunden. Im Falle einer Rücksendung der Bestellung durch den Kunden wird der Bestellbetrag zurückerstattet, sobald die Bestellung in gutem Zustand im Lager von JEEP PARTS JEF eingegangen ist. 9.7 Wenn ein Produkt zurückgegeben wird, das nach Ansicht von JEEP PARTS JEF einen Schaden erlitten hat, der auf eine Handlung oder Fahrlässigkeit des Kunden zurückzuführen ist oder auf andere Weise auf dessen Risiko zurückzuführen ist Wenn der Kunde eintrifft, wird JEEP PARTS JEF den Kunden hierüber per Brief, Fax, E-Mail oder Telefon informieren. JEEP PARTS JEF hat das Recht, die Wertminderung des Produkts aufgrund dieses Schadens von dem an den Kunden zu erstattenden Betrag abzuziehen. 9.8 Bei Beschwerden bezüglich der Produkte muss sich der Kunde innerhalb von sieben Tagen nach dem Lieferdatum an JEEP PARTS JEF wenden. 9.9 Die Art der Reklamation wird in Absprache mit dem Kunden festgelegt. Bei berechtigter Reklamation wird der Bestellbetrag des betreffenden Produkts zurückerstattet oder ein anderes Produkt geliefert. Artikel 10 Angemessenheit und Fairness 10.1 JEEP PARTS JEF wird in jedem Fall, in dem die Lieferbedingungen eine Rolle spielen, so vernünftig und fair wie möglich handeln. Aus der ordnungsgemäßen Einhaltung der Lieferbedingungen können jedoch keinerlei Rechte abgeleitet werden. Artikel 11 Handelskammer 11.1 JEEP PARTS JEF ist bei der Handelskammer in Leuven unter der Nummer BE0453.588.925 mit dem Handelsnamen Computer Store registriert. Artikel 12 Anwendbares Recht und Streitbeilegung 12.1 Für alle Angebote, Bestellungen und Vereinbarungen von JEEP PARTS JEF gilt niederländisches Recht. 12.2 Streitigkeiten zwischen JEEP PARTS JEF und dem Kunden werden dem zuständigen belgischen Gericht in Leuven vorgelegt.