COM_VIRTUEMART_VENDOR_TOSJeep parts Jef
logo15

Door een bestelling te plaatsen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden (inclusief leverings- en betalingsvoorwaarden) van JEEP PARTS JEF. JEEP PARTS JEF houdt het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Deze gaan in op het moment dat de klant een nieuwe bestelling bij JEEP PARTS JEF doet, de klant geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden. Eventuele algemene voorwaarden van klanten worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen. Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ‘klant’: De (potentiële) klant van zaken en/of diensten geleverd door JEEP PARTS JEF. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk onder ‘Algemene Voorwaarden’ op de site van JEEP PARTS JEF. Op verzoek van de klant wordt door JEEP PARTS JEF een exemplaar per post verstuurd. 1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en JEEP PARTS JEF. 1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden en in eventuele andere vereenkomsten ten behoeve van JEEP PARTS JEF worden overeengekomen, gelden ook voor tussenpersonen en andere derden die door JEEP PARTS JEF worden ingeschakeld. 1.5 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met JEEP PARTS JEF worden overeengekomen. 1.6 Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. JEEP PARTS JEF en de klant zullen dan in overleg (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige cq. vernietigde bepaling (en) overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen. 1.7 JEEP PARTS JEF heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de site van JEEP PARTS JEF (www.willys.be) te wijzigen. Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten 2.1 Alle aanbiedingen gedaan door JEEP PARTS JEF zijn bindend tenzij duidelijk een menselijke vergissing of kennelijke schrijf of spelfout in het geding is. JEEP PARTS JEF behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen te veranderen of in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. 2.2 De administratie van JEEP PARTS JEF geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan JEEP PARTS JEF verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door JEEP PARTS JEF verrichte leveringen. JEEP PARTS JEF erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Leveringsvoorwaarden erkent de klant dit eveneens. Artikel 3 Prijzen, tarieven en betaling 3.1 Alle prijzen van de aangeboden zaken zijn in Euro en inclusief omzet belasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, maar exclusief bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen, en onder voorbehoud van prijswijzigingen. 3.2 Indien betaling per internet plaatsvindt middels PayPal, IDEAL en/of (een) andere betaalorganisatie(s)/ machine(s), zal de door JEEP PARTS JEF over het transactiebedrag aan PayPal, IDEAL en/of (een) andere betaalorganisatie(s)/machine(s) verschuldigde provisie(s) bij de klant bijkomend in rekening worden gebracht. 3.3 Bij storneren van de betaling zal de overeenkomst als nietig worden beschouwd. De aan de klant geleverde goederen zijn derhalve het eigendom van JEEP PARTS JEF. Het retourneren van de goederen door de klant aan JEEP PARTS JEF is voor rekening en risico van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 3.4 Indien de klant in gebreke blijft, behoudt JEEP PARTS JEF het recht voor alle incassokosten aan de klant in rekening te brengen. 3.5 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is JEEP PARTS JEF gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten. 3.6 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van JEEP PARTS JEF totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan JEEP PARTS JEF zijn voldaan. 3.7 De geleverde goederen of diensten dienen door de klant contant betaald te worden, tenzij expliciet schriftelijk anders wordt overeengekomen. Artikel 4 Leveringen / Leveringstermijnen 4.1 De producten (onderdelen) kunnen veelal binnen 24 uur, na ontvangst van de overschrijving, verzonden worden. In ieder geval binnen 10 werkdagen, tenzij bij het sluiten van de overeenkomst anders is overeengekomen. 4.2 De door JEEP PARTS JEF opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 4.3 Wanneer de overeengekomen levertijd, om welke reden dan ook, door JEEP PARTS JEF onverhoopt overschreden wordt, zal JEEP PARTS JEF de klant hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort. Artikel 5 Recht van retour bij koop op afstand 5.1 Als de klant niet tevreden is over een aangekocht product, heeft deze het recht van retour binnen 7 dagen na levering van het product. De goederen moeten wel in de originele verpakking zitten en mogen niet gebruikt zijn. De klant kan dan, zonder opgave van reden, de bestelling retourneren waarbij de aankoopprijs terug wordt betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor rekening klant. Het product mag niet gebruikt of beschadigd zijn. Het product moet nog verkoopbaar zijn. 5.2 Voordat artikelen teruggestuurd worden dient de koper JEEP PARTS JEF hiervan in kennis te stellen, bij voorkeur via een e-mail naar INFO@WILLYS.BE. Het aankoopbedrag wordt binnen 30 dagen geretourneerd (indien reeds is betaald). 5.3 Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal op bestelling zijn gemaakt. Maatwerk valt dus buiten dit recht. 5.4 Wijze van retournering. Het te retourneren artikel dient verzonden te worden naar: JEEP PARTS JEF – Stationsstraat 26 – 3272 Testelt Vermeld bij de retourzending naam, factuurnummer en factuurdatum. Artikel 6 Overmacht en/of andere bijzondere omstandigheden 6.1 JEEP PARTS JEF is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling, of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Artikel 7 Risico en aansprakelijkheid 7.1 Het transport door derden van het door de klant bestelde product is voor rekening en risico van de klant. 7.2 JEEP PARTS JEF is niet aansprakelijk voor letsel of schade van welke aard dan ook, ontstaan aan personen en zaken van de klant of derden door gebruik van de door JEEP PARTS JEF geleverde artikelen of tengevolge van enig handelen of nalaten door JEEP PARTS JEF. 7.3 De klant vrijwaart JEEP PARTS JEF voor alle aanspraken op schadevergoeding door derden, welke deze laatste tegen JEEP PARTS JEF zouden kunnen instellen op grond van enig handelen of nalaten van de zijde van JEEP PARTS JEF. Artikel 8 Bestellingen/Communicatie 8.1 JEEP PARTS JEF kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of onduidelijkheden in orders/bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en JEEP PARTS JEF, dan wel tussen JEEP PARTS JEF en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en JEEP PARTS JEF. Artikel 9 Producten/Diensten/Klachten 9.1 JEEP PARTS JEF staat er voor in dat de door JEEP PARTS JEF geleverde producten deugdelijk zijn en voldoen aan de eisen die men in het handelsverkeer aan zodanige goederen stelt. 9.2 Tenzij bij de verkoop anders bepaald, wordt met betrekking tot de kwaliteit en soort conform de normale handelsgebruiken in de onderhavige sector geleverd en mitsdien als overeengekomen beschouwd. 9.3 JEEP PARTS JEF zal de door de klant gewenste dienst naar beste vermogen uitvoeren. 9.4 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door JEEP PARTS JEF serieus en binnen redelijke termijn in behandeling worden genomen. Stuur bij klachten bij voorkeur een e-mail naar INFO@WILLYS.BE . JEEP PARTS JEF doet daarbij haar uiterste best om de klacht naar tevredenheid op te lossen. 9.5 Klachten aangaande onjuiste levering ( indien bijvoorbeeld andere artikelen zijn geleverd dan besteld), dient de klant binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling te melden bij JEEP PARTS JEF. 9.6 Door JEEP PARTS JEF wordt het retourproces met de klant besproken. Indien de bestelling wordt retour gezonden door de klant, wordt het orderbedrag gerestitueerd zodra de bestelling in goede orde is teruggekomen in het magazijn van JEEP PARTS JEF. 9.7 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van JEEP PARTS JEF schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal JEEP PARTS JEF de klant hiervan per brief, fax, e-mail of telefonisch in kennis stellen. JEEP PARTS JEF heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden. 9.8 Voor klachten aangaande de producten, moet de klant zich binnen zeven dagen na de leveringsdatum in contact stellen met JEEP PARTS JEF. 9.9 In overleg met de klant wordt de aard van de klacht vastgesteld. Indien de klacht gegrond is wordt het orderbedrag van het desbetreffende product gerestitueerd of een ander product geleverd. Artikel 10 Redelijkheid en billijkheid 10.1 JEEP PARTS JEF zal in ieder voorkomend geval waar de Leveringsvoorwaarden een rol spelen, zoveel mogelijk naar redelijkheid en billijkheid handelen. Aan een soepele naleving van de Leveringsvoorwaarden zullen echter nooit rechten kunnen worden ontleend. Artikel 11 Kamer van Koophandel 11.1 JEEP PARTS JEF staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leuven onder nummer BE0453.588.925 met de handelsnaam computer store. Artikel 12 Toepasselijk(e) recht en geschillenregeling 12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van JEEP PARTS JEF is het Nederlands recht van toepassing. 12.2 Geschillen tussen JEEP PARTS JEF en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter te Leuven.


COM_VIRTUEMART_VENDOR_DETAILS
COM_VIRTUEMART_VENDOR_CONTACT